Prof.ssa Saccomandi – Decorazione [T/B] e Tecniche e tecnologie della decorazione [T/B]

Gentili studenti

per gli esami di Decorazione T/B

e Tecniche e tecnologie della decorazione B del 1° ottobre

ecco il link:

https://meet.google.com/lookup/ef666uv7dm

 

10.00/11.00

Colla Fabiola T

Deng Qipeng T

Fassino Sara T

Fioroni Tommaso T

Gnudi Sofia T

He Zhuyi T

 

11.00/12.00

Langiu Tommaso T

Luo Pei Pei T

Porzio Gianluca T

Spinelli Ismaela T

Shen Yi T

Zhuyi He T

 

12.00/13.00

Molinari Sara B

Musso Alice B

 

Tecniche e tecnologie della decorazione

Yixuan Yan B

Jiang Meiyi B

Zhang Shihan B

Wang Yuwen B